میهمان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملکان بخشنامه ها
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری
چگونگی ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد ودکتری
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر
عدم امکان دفاع پیش از موعد مقرر
بخشنامه مقالات وادرس دهی
بخشنامه مقالات وادرس دهی
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها
نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها
عدم درج نام دیگری به غیر از استاد راهنما مشاور ودانشجو در مقالات
عدم درج نام دیگری به غیر از استاد راهنما مشاور ودانشجو در مقالات
نمره مقالات مستخرج از پایان نامه ها
نمره مقالات مستخرج از پایان نامه ها
در خصوص مقالاتی که در کنفرانسها ارائه می شوند
در خصوص مقالاتی که در کنفرانسها ارائه می شوند
بخشنامه تعهد اصالت پایان نامه
بخشنامه تعهد اصالت پایان نامه
بخشنامه نگارش پایان نامه به صورت دو رو
بخشنامه نگارش پایان نامه به صورت دو رو
همایش های مورد تایید
همایش های مورد تایید