میهمان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملکان


گروه:
12
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
آقائی بابك كامپيوتر 35
خدادادی محمدرسول تربیت بدنی 50
شیرمحمدزاده محسن تربیت بدنی 30
توحیدی حسین برق -قدرت 50
منفردی خلیل برق 40
كاشف سیدمحمد 66
00000 00000 علوم باغبانی -5-4
بیگ بابایی بشیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری 80
اقدسی محمدتقی 60
حسین زاده دلیر کریم جغرافیا 10
سید عامری سید حسن 50
خدامرادی اصلان تربیت بدنی 80
صالح زاده كریم تربیت بدنی و علوم ورزشی 10
آزالی کریم 50
نجف زاده فرخ لقا مدیریت ورزشی 00
احمدی مالک 50
مرتضوی سیدمحمد برق 00
جلیلی شاهرخ برق -40
سجودی مصدق برق قدرت 00
شجاع سجاد 00
شیخ علیزاده محبوب 55
بشیری مهدی 55
بشیری جبار تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوزی ورزشی 50
قربانزاده بهروز 50
مرادی فتاح 55
مهری كاظم 50
فرج زاده معماری الناز مهندسي كشاورزي 50
امینی امیر تربيت بدني و فيزيولوژي ورزشي 40
حاتمی ملکی حمید کشاورزی -1-5
روح رضی کیومرث ییماری شناسی گیاهی -8-3
مشتاق جمال 55
رشدی ملكی مهدی سلولی و مولکولی 04
خسروزاده بهنام مهندسی مکانیک 55
آقابیگی مهدی حسابداری 00
آتشک سیروان فیزیولوژی ورزشی -40
احمدیان مهین 00
خدادادی اختیار ریاضی کاربردی 24
فیروزی وند یعقوب دامپزشکی 54
تقی زادگان کلانتری نوید برق -30
حاجی علیزاده جواد جغرافیا وبرنامه ریزی 20
عباسیان کریم مهندسی برق -20
ملکی نظام آباد رسول جغرافیا 10
سلطانی علیرضا برنامه ریزی شهری 40
نعمت الهی سویل بیماری شناسی گیاهی 20
رضاپور مریم مهندسی برق 60
فرهنگی نگین تربیت بدنی 30
علیوند غلامرضا فیزیک-حالت جامد والکترونیک 55
خضری نژاد نبی بیماری شناسی گیاهی 00
جباری حبیه بیماری شناسی 20
احمدی منیره مهندسي برق- قدرت 100
12